Håndtering av politiattester i Kråkene Moss

De som trenger å vise politiattest i Kråkene Moss vil typisk være trenere, lagledere, materialforvaltere og andre som kommer i et tillitsforhold til de yngre utøverne. 

Trenere og andre som kommer fra utlandet må ha med politiattest fra hjemlandet.

Krav om politiattest i Kråkene Moss 
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.
I Kråkene Moss blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Lenke til søknad hos Politiet


Bekreftelse på formål.pdf


Dette gjøres i samråd med:
Karina Tuva
e-post: kt@kraakene.no
telefon: 916 18 056

Ansvarlig har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger han får kjennskap til.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:
1: Skjema om formål for attest, som skal vedlegges den elektroniske søknaden, fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Den som skal ha politiattest søker elektronisk på politiets hjemmesider. Se også info fra Politiet: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Ansvarlig.

Kråkene Moss skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen Styret i Kråkene Moss
Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på NIF Politiattest


Levert av IdrettenOnline